مراسمات زیر سایه خورشید در  سال 96 نیز برگزارخواهد شد