قال الكاظم (عليه السلام)

فطرك اخاك الصائم خير من صيامك.امام كاظم (عليه السلام) فرمود:

افطارى دادن به برادر روزه دارت از گرفتن روزه (مستحبى) بهتر است.