امام صادق(ع)
هرکس به شایستگی در حق خانواده اش نیکی کند خداوند عمر او را زیاد میکند