امام باقر(ع) :

کان المومنین هم الفقهاء اهل فکرة و عبرة لم یصمهم عن ذکر الله ما سمعوا با ذانهم ولم یعمهم عن ذکر الله ما ر آو و امن الزینة

 

گویا مومنان همان فقیهان (فرزانگان دین فهم) و اهل اندیشیدن و پند گرفتن هستند . شنیده های دنیوی ،گوش آنها را از (شنیدن) یاد خدا کر نمی کند و زرق و برق دنیا ، چشم آنان را از یاد خدا کور نمی گرداند.